Legújabb bejegyzéseink
Nyitvatartásunk: H-P 10-18
Csatlakozz közösségünkhöz!
Hasznos hírlevelünk is van ám!

Havonta maximum 2-4 emailt küldünk és természetesen bármikor pillanatok alatt lemondhatod.

Általános Szerződési Feltételek

Rugexpert Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Bevezetés

Ezek az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) a Rugexpert Kft. („Rugexpert”, „cég”, „mi”, „minket”) és az ügyfelek („vásárló”) közötti szerződési kapcsolatot szabályozzák.

Cég neve: Rugexpert Kft.
Székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 4. Fsz. 4.
Telefonszám: +36/70/775/7804
E-mail cím: info@rugexpert.hu
Weboldal cím: https://www.rugexpert.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-405174
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 32067323-2-41
Főtevékenység: Használtcikk bolti kiskereskedelme
Adatvédelmi tisztviselő: Varga István
Kapcsolattartási oldal: Kapcsolat
Adatkezelési tájékoztató: Adatkezelési tájékoztató

A termékek

A Rugexpert használt termékeket kínál, amelyek között szerepelnek vintage és használt kézi csomózású keleti szőnyegek, valamint ezekből gyártott lakás- és ruhakiegészítők. Emellett antik ülőbútorokat is kínálunk, amelyeket antik szőnyegekkel kárpitozunk újra, és széles választékot kínálunk antik tárgyakból, például porcelánok, katonai kitüntetések, régi bizsuk, antik bútorok, bronz és réz tárgyak, fali, álló és karórák, magyar és külföldi festmények.

A vásárlás menete

A vásárlás a Rugexpert üzletében történik személyesen. A vásárlás folyamán a következő fizetési eszközök használhatók: készpénz, bankkártya, átutalás, Apple Pay, Google Pay. Antik tárgyak beszámítása a vétel árába lehetséges.

Szavatosság és garancia

Mivel a Rugexpert használt termékeket forgalmaz, ezért azokra nem vonatkozik szavatosság és garancia, kivéve, ha az a terméknél megemlítésre kerül.

Vegyes rendelkezések

Az ÁSZF módosítása esetén a Rugexpert tájékoztatja az ügyfeleket a változásokról. A jogviták rendezése a Fővárosi Törvényszék illetékessége alá tartozik.

Kérjük, hogy a Rugexpert szolgáltatásainak igénybevétele előtt olvassa el és értelmezze ezeket az Általános Szerződési Feltételeket.

Belső visszaélés-bejelentési rendszer szolgáltatások leírása

I. Alapfogalmak 

Szolgáltató: CRERAG Korlátolt Felelősségű Társaság

  • Székhelye, postai címe: 5143 Jánoshida, Kossuth Krt. 12.
  • Elektronikus levélcím: zsuzsanna@drcrespo.hu
  • Telefonszám: +36-30-952-8838
  • Adószáma: 32320163-2-16
  • Nyilvántartási száma: Cg. 16-09-021745
  • Nyilvántartó hatóság: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága

Vásárló: a www.panaszmester.hu oldalon regisztráló és a Szolgáltató részére megrendelést küldő személy, függetlenül attól, hogy a szolgáltatást saját vagy harmadik személy részére vásárolta.

Webáruház: a https://panaszmester.hu webhelyen található honlap és az annak felületén megrendelhető szolgáltatások. A Szolgáltató részére a tárhelyet a Rackhost Zrt. (székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.) biztosítja.

https://regisztracio.panaszmester.hu/500/hibabejelento.php

Szolgáltatás: a Webáruházon keresztül igénybe vehető belső visszaélés-bejelentő rendszerhez kapcsolódó szolgáltatások.

Felek: a Szolgáltató és a Vásárló együttesen.

II. Szolgáltatások típusa és leírása

1. „Csak Szoftver” csomag: A szolgáltatás tartalmazza egy éven keresztül a regisztrációkor megküldött linken keresztül az online bejelentő rendszer működtetését. Vásárló a regisztrációkor megadott jelszavával tud az adminisztrációs felületre belépni. A beérkezett bejelentésekről e-mailben kap tájékoztatást. A kivizsgálás során a kivizsgálás lépéseit, a megtett intézkedéseket és a kivizsgálás eredményét, annak lezárását van lehetőség rögzíteni, valamint az ehhez kapcsolódó dokumentumokat.

2. „Szoftver + külső panaszkezelő” csomag: A szolgáltatás tartalmazza egy éven keresztül a regisztrációkor megküldött linken keresztül az online bejelentő rendszer működtetését, admin jog nélkül. Tartalmazza az alábbi dokumentumokat:

  • ÁSZF ( Bejelentés-kezelési szabályzat)
  • Adatvédelmi szabályzat kiegészítése,
  • sablon e-mail/weboldalon használható szöveg az ügyfelek kiértesítésére.
  • további tudnivalók leírása

III. Belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetése

Szolgáltató kijelenti, hogy Vásárlótól teljesen független, pártatlan és a szolgáltatás nyújtása során elfogulatlan, valamint a összeférhetetlenségi és pártatlansági szabályoknak teljes mértékben megfelel.

A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. A szóbeli bejelentést telefonon a +36209927130 telefonszámon teheti meg munkanapokon 14:§0 és 16:00 között, vagy személyesen ugyanezen időpontokban Szolgáltató székhelyén.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretében nem használunk rögzített rendszereket, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentést írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja. Ha a bejelentő személyesen teszi meg a bejelentését, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentést -a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően – tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet készít.
Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét felhívja a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást nyújt az e törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja.

A fent foglalt határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól tájékoztatjuk. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

A bejelentés kivizsgálása során a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

A bejelentés kivizsgálása mellőzésre kerül, ha a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg, a bejelentést nem a 2023.évi XXV. törvény 20. § (2) és (3) bekezdése szerint erre jogosult személy tette meg, a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel
azonos tartalmú bejelentés, illetve a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A CRERAG Kft. a bejelentés kivizsgálása során értékeli kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a 2023.évi XXV. törvény 20. § (1) bekezdése szerinti visszaélések orvoslására. Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedik a feljelentés megtételéről.

A CRERAG Kft. a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője az a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

CRERAG Kft. garantálja az alábbiakat:

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között

(1)
a) a bejelentőnek,
b) annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és c) annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet,
a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezeli
A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törli az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.

(3) A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt személyes adatok kezelésére a 223.évi XXV. törvény 6. § (2) bekezdését és – a bejelentőre vonatkozó adatok tekintetében – a 6. § (4) bekezdését alkalmazza.

(4) Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatait nem teszik megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

(5) A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó, e törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

(6) A belső visszaélés-bejelentési rendszerben a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más nem ismeri meg. A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben osztják meg.

(7) A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatják a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítják, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

(8) Az (1) és (2) bekezdést arra a személyre is alkalmazzák, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

(9) Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét felhívják a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

(10) A CRERAG Kft. a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani az e törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

A 2023.évi XXV. törvény adatvédelmi és adatkezelési előírásainak a CRERAG Kft. teljeskörűen megfelel és azok szerint jár el.

Várunk szeretettel üzletünkben, minden hétköznap 10-18 között!
Erika, Melinda, István & István
Copyright © 2023 - Minden jog fenntartva – Rugexpert Kft.

This entire website was proudly designed and created by webstart.studio